Папа Климент

појаснителна страница

Имало 14 папи со името Климент.

Исто така имало и двајца антипапи.