Цветан Тодоров (1 март 1939 - 7 февруари 2017) е книжевен теоретичар и критичар од бугарско потекло; структуралист и семиолог. По делото „Теорија на книжевноста, текстови на руските формалисти“ (1966), ја објавил и книгата „Книжевност и значење“ (1967) во која поетиката ја дефинира како наука за книжевниот дискурс, додека условите што ја овозможуваат ги проучува во „Теории на симболите“ (1977), критичка анализа на теориите на Аристотел, Августин, Такит, Дидро, Лесинг, Гете, Фројд, де Сосир и други.

Цветан Тодоров
Роден 1 март 1939
Софија, Бугарија
Починал 7 февруари 2017
Париз, Франција
Тодоров во 2012 година

Библиографија уреди

  • „Живот с другите. Опит по обща антропология“, Софија, Наука и искуство, (1998)
  • „Завладяването на Америка. Въпросът за Другия“, Софија, Св. Климент Охридски, (1992)
  • „На предела“, Софија, Народна култура, (1994)
  • „На чужда земя“, Софија, Отворено општество, (1998)