Сплескани црви

Сплескани црви

Сплесканите црви, односно типот Platyhelminthes се најниско градени билатерално симетрични ткивни животни, со слободен или паразитски начин на живеење. Основен белег за нив, по кој и го добиле името, е дорзо-вентралното сплескано тело. Инаку, основната форма на телото е вретеновидна, листовидна или лентовидна, додека големината варира од 1 mm до 10 m во должина. Карактеристично е отсуството на телесна празнина, за сметка на што просторот меѓу органите е исполнет со паренхимско ткиво. Кај слободните форми, телото е покриено со трепчест епител, а кај паразитските со кутикула. Под епителот е расположен мускулниот слој од кружни и надолжни мускулни влакна (кожно-мускулен слој). Денес се познати околу 15.000 видови на сплескани црви.

Сплескани црви
Bedford's Flatworm.jpg
Бедфордов сплескан црв (Pseudobiceros bedfordi)
Научна класификација [ у ]
Царство: Животни
(нерангирано): Првоусни
(нерангирано): Спирални животни
(нерангирано): Платизои
Тип: Сплескани црви
Gegenbaur, 1859
Колена
Метил (Fascioloides magna), изолиран од орган на диво животно.
Копулација кај планарии.

Сплесканите црви се делат на следниве класи:

класа Тении (Cestoda)
класа Метили (Trematoda)
класа Еднороди (Monogenea)
класа Трепчести црви (Turbellaria)

Општа градба на внатрешноста на телотоУреди

Како што е претходно наведено, во сплесканото тело на овие животни отсуствува телесна празнина (целом), а наместо неа целата внатрешност е исполнета со паренхим. Сите органи се наоѓаат во овој паренхим. Тие се:

НаводиУреди