Тело

појаснителна страница
  • Во однос на живите суштества, тело се однесува на интегралната физичка материја на единката. Тело често се користи во конотација на појавноста, здравствени прашања или смрт. Науката за функционирањето на живите тела се вика физиологија.
  • Во математиката поимот тело означува ограничена област од просторот.
  • Во физиката поимот тело означува апстрахиран предмет на анализа (нпр. апсолутно црно тело).