Копулација претставува процес на спојување на две гамети, машка и женска.

Musca domestica