Ганглија претставува склоп од тела на нервни клетки, при што аксоните се групираат во нерв.

Ганглион