Славеносрпски јазик

Славеноспрски јазик (славяносербскій / slavjanoserbskij или словенскій / slovenskij) е форма на српскиот јазик, која најмногу била користена на крајот на 18 век и почетокот на 19 век од срското население во Војводина, во дијаспората и други делови на Хабсбуршката монархија. Во тоа време, славеносрпскиот јазик бил под големо влијание на црковнословенскиот и од рускиот јазик.

Славеносербскиј магазин, 1768

ПоврзаноУреди