Самоједски јазици

Самоједските јазици се зборувани од двете страни на планината Урал од околу 30.000 луѓе од групата на самоједски народи. Оваа група се дели на две поголеми групи: јужни самоједски јазици и северни самоједски јазици. Двете групи ги опфаќаат јазици:

Самоједски јазици
Географска
распространетост:
Европа Азија
Класификација:уралски
  • самоједски јазици
Гранки:
Северни самоједски јазици
Јужни самоједски јазици
ISO 639-2 и 639-5:
Карта на распространетост на уралските јазици
  Самоједски

Наводи уреди