Неколку теории определуваат што е тоа киселина:

  • Според теоријата на Луис, киселина е супстанција која прима електронски пар. Оваа теорија е посеопфатна бидејќи во киселини вклучува и некои супстанции што немаат можност да даваат протони (односно немаат водород во својот хемиски состав).

Од аспект на неорганските или органските соединенија, киселините се поделени на неоргански и органски киселини.

Неорганските киселини се неоргански соединенија изградени од водород и киселински остаток. Органските киселини се органски соединенија кои содржат карбоксилна група (-COOH) (најјаки органски киселини), како и хидроксилна група (-OH, -SH), енол група (-OSO3H) или пак фенол група.

Номенклатура на киселинитеУреди

Киселините се именуваат според нивниот анјон:

Наставка на анјонот Префикс на киселината Суфикс на киселината
пер-анјон-ат пер+елемент+на
ат нема
ит нема
хипо-анјон-ит хипо
ид елемент+о