Во физиката, протонот (Грчки proton = прв) е субатомска честичка со електронски полнеж од една позитивна основна единица (1.602 × 10−19 кулони) и маса од 938.3 MeV/c2 (1 E-27 кг|1.6726 × 10−27 кг, или околу 1836 пати поголема од масата на електронот).

Јадрото на најчестиот изотоп на водородниот аром е еден протон. Јадрата на другите атоми се составени од протони и неутрони кои ги држи заедно јака меѓујадрена сила. Бројот на протоните во јадрото ги определува хемиските својства на атомот и за кој хемиски елемент се работи.

Во хемијата и биохемијата, поимот протон може да се однесува на водородниот јон, H+. Во оваа смисла, дарител на протони се киселините, а акцептор на протони се базите.