Биначка Морава

река во Македонија и Србија

Биначка Мораварека што тече низ Македонија и јужна Србија (вкл. југоисточно Косово). Тече во правец југозапад-североисток, ја преминува границата со Србија, и по течение од 49 км кај Бујановац се спојува со Прешевска Моравица, образувајќи ја Јужна Морава.

Биначка Морава
Биначка Морава низ Витина
Местоположба
Физички особености
Устиесо Прешевска Моравица ја образува Јужна Морава кај Бујановац
Должина49 км
Особености на сливот

Извор и течение

уреди

Реката извира на планината Скопска Црна Гора, северно од Скопје. Се образува со слевањето на Кључевска и Слатинска Река, кои заедно ја сочинуваат Голема Река. Реката тече уште 4 км во Македонија, па ја преминува границата и го добива името Биначка Морава, по селото Бинач, Општина Витина. Понатаму тече покрај Витина, а потоа и крај Гнилане, за кое некогаш имала големо значење. Оттаму продолжува кон селата Доморовце и Кончуљ, па ја образува Јужна Морава заедно со Прешевска Моравица.

Биначка Морава припаѓа на сливот на Црното Море. Се спојува со Западна Морава која се спојува и се влева во Дунав, а потоа во Црното Море. Целиот слив на Биначка Морава со неговите притоки зафаќа површина од 1.156 км2.

Просечниот месечен проток на Биначка Морава значително почнува да се зголемува во февруари, кога протокот е поголем од јануари за 2,89 м3/сек во Домороц и 356 м3/сек во Кермјан. Во однос на февруари-март, овој дотек во првиот локалитет е поголем за 2,35 м3/сек и во Кермјан за 2,20 м3/сек, кога во овие локалитети достигнува најголема висина на дотек, во март. Минимален прилив е забележан во август во двата локалитети. Од максималниот проток овој август е помал за повеќе од 12 пати во Домороц и 8 пати во Кермјан. Врз основа на ова може да се заклучи дека во Биначка Морава најголем прилив има во март и февруари, а најмал во август и септември.

Десните притоки на Биначка Морава се реките: Летница, клисурата Карадаку, Писјани, Лаштице, Слубице и реката Лапуша. Потоците се разликуваат како кратки, брзотечечки реки, со длабоки и тесни долини, со изразена ерозивна моќ.

• Левите ограноци на Биначка Морава се реките: Сојева, Житија, Црница, Ливоќ, Малешевец, Прилепница и Криварека (Крива Река). Вториот се разликува од сите гранки не само по должина и проток, туку и по големината на сливот (612 km2).

Наводи

уреди

Поврзано

уреди