ATC-кодот C09 — „Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C09 е дел од анатомската група C Кардиоваскуларен систем.[1]

ATC кодови
C Кардиоваскуларен систем
C01 Кардијална терапија
C02 Антихипертензиви
C03 Диуретици
C04 Периферни вазодилататори
C05 Вазопротективи
C07 Бета блокирачки агенси
C08 Блокатори на калциумовите канали
C09 Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот
C10 Липидо модифицирачки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QC09...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

C09A АКЕ инхибитори, чистиУреди

C09AA АКЕ инхибитори, чистиУреди

C09AA01 Каптоприл
C09AA02 Еналаприл
C09AA03 Лизиноприл
C09AA04 Периндоприл
C09AA05 Рамиприл
C09AA06 Квинаприл
C09AA07 Беназеприл
C09AA08 Цилазаприл
C09AA09 Фосиноприл
C09AA10 Трандолаприл
C09AA11 Спираприл
C09AA12 Делаприл
C09AA13 Моексиприл
C09AA14 Темокаприл
C09AA15 Зофеноприл
C09AA16 Имидаприл

C09B АКЕ инхибитори, комбинацииУреди

C09BA АКЕ инхибитори и диуретициУреди

C09BA01 Каптоприл и диуретици
C09BA02 Еналаприл и диуретици
C09BA03 Лизиноприл и диуретици
C09BA04 Периндоприл и диуретици
C09BA05 Рамиприл и диуретици
C09BA06 Квинаприл и диуретици
C09BA07 Беназеприл и диуретици
C09BA08 Цилазаприл и диуретици
C09BA09 Фосиноприл и диуретици
C09BA12 Делаприл и диуретици
C09BA13 Моексиприл и диуретици
C09BA15 Зофеноприл и диуретици

C09BB АКЕ инхибитори и блокатори на калциумовите каналиУреди

C09BB02 Еналаприл и лерканидипин
C09BB03 Лизиноприл и амлодипин
C09BB04 Периндоприл и амлодипин
C09BB05 Рамиприл и фелодипин
C09BB06 Еналаприл и нитрендипин
C09BB07 Рамиприл и амлодипин
C09BB10 Трандолаприл и верапамил
C09BB12 Делаприл и манидипин

C09BX АКЕ инхибитори, други комбинацииУреди

C09BX01 Периндоприл, амлодипин и индапамид
C09BX02 Периндоприл и бисопролол
C09BX03 Рамиприл, амлодипин и хидрохлоротиазид
C09BX04 Периндоприл, бисопролол и амлодипин
QC09BX90 Беназеприл и пимобендан

C09C Ангиотензин II антагонисти, чистиУреди

C09CA Ангиотензин II антагонисти, чистиУреди

C09CA01 Лосартан
C09CA02 Епросартан
C09CA03 Валсартан
C09CA04 Ирбесартан
C09CA05 Тасосартан
C09CA06 Кандесартан
C09CA07 Телмисартан
C09CA08 Олмесартан медоксомил
C09CA09 Азилсартан медоксомил
C09CA10 Фимасартан

C09D Ангиотензин II антагонисти, комбинацииУреди

C09DA Ангиотензин II антагонисти и диуретициУреди

C09DA01 Лосартан и диуретици
C09DA02 Епросартан и диуретици
C09DA03 Валсартан и диуретици
C09DA04 Ирбесартан и диуретици
C09DA06 Кандесартан и диуретици
C09DA07 Телмисартан и диуретици
C09DA08 Олмесартан медоксомил и диуретици
C09DA09 Азилсартан медоксомил и диуретици

C09DB Ангиотензин II антагонисти и блокатори на калциумовите каналиУреди

C09DB01 Валсартан и амлодипин
C09DB02 Олмесартан медоксомил и амлодипин
C09DB04 Телмисартан и амлодипин
C09DB05 Ирбесартан и амлодипин
C09DB06 Лосартан и амлодипин
C09DB07 Кандесартан и амлодипин
C09DB08 Валсартан и лерканидипин
C09DB09 Фимасартан и амлодипин

C09DX Ангиотензин II антагонисти, други комбинацииУреди

C09DX01 Валсартан, амлодипин и хидрохлортиазид
C09DX02 Валсартан и алискирен
C09DX03 Олмесартан медоксомил, амлодипин и хидрохлортиазид
C09DX04 Валсартан и сакубитрил
C09DX05 Валсартан и небиволол
C09DX06 Кандесартан, амлодипин и хидрохлоротиазид
C09DX07 Ирбесартан, амлодипин и хидрохлоротиазид

C09X Други агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системотУреди

C09XA Ренин-инхибиториУреди

C09XA01 Ремикирен
C09XA02 Алискирен
C09XA52 Алискирен и хидрохлортиазид
C09XA53 Алискирен и амлодипин
C09XA54 Алискирен, амлодипин и хидрохлортиазид

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.