ATC-кодот C08 — „Блокатори на калциумовите канали“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C08 е дел од анатомската група C Кардиоваскуларен систем.[1]

ATC кодови
C Кардиоваскуларен систем
C01 Кардијална терапија
C02 Антихипертензиви
C03 Диуретици
C04 Периферни вазодилататори
C05 Вазопротективи
C07 Бета блокирачки агенси
C08 Блокатори на калциумовите канали
C09 Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот
C10 Липидо модифицирачки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QC08...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

C08C Селективни блокатори на калциумовите канали со воглавно васкуларни ефектиУреди

C08CA Дихидропиридински дериватиУреди

C08CA01 Амлодипин
C08CA02 Фелодипин
C08CA03 Исрадипин
C08CA04 Никардипин
C08CA05 Нифедипин
C08CA06 Нимодипин
C08CA07 Нисолдипин
C08CA08 Нитрендипин
C08CA09 Лацидипин
C08CA10 Нилвадипин
C08CA11 Манидипин
C08CA12 Барнидипин
C08CA13 Лерканидипин
C08CA14 Цилнидипин
C08CA15 Бенидипин
C08CA16 Клевидипин
C08CA51 Амлодипин и целекоксиб
C08CA55 Нифедипин, комбинации

C08CX Други селективни блокатори на калциумовите канали со воглавно васкуларни ефектиУреди

C08CX01 Мибефрадил

C08D Селективни блокатори на калциумовите канали со директни кардијални ефектиУреди

C08DA Фенилалкиламински дериватиУреди

C08DA01 Верапамил
C08DA02 Галопамил
C08DA51 Верапамил, комбинации

C08DB Бензотиазепински дериватиУреди

C08DB01 Дилтиазем

C08E Неселективни блокатори на калциумовите каналиУреди

C08EA Фенилалкиламински дериватиУреди

C08EA01 Фендилин
C08EA02 Бепридил

C08EX Други неселективни блокатори на калциумовите каналиУреди

C08EX01 Лидофлазин
C08EX02 Перхексилин

C08G Блокатори на калциумовите канали и диуретициУреди

C08GA Блокатори на калциумовите канали и диуретициУреди

C08GA01 Нифедипин и диуретици
C08GA02 Амлодипин и диуретици

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.