Четирите страни на светот се север, исток, југ и запад. Север и југ се свретени према своите соодветни полови на Земјата. Ротацијата на земјата пак, ја дефинира положбата на исток и запад.

Компас со страните на светот

Овие четири страни соодветствуваат со четирите степена на компасот: север: 0° (= 360°), исток: 90°, југ: 180° и запад: 270°.

Меѓустрани на светот се четирите споредни правци (страни) кои се наоѓаат меѓу четирите основни страни: североисток, југоисток, југозапад и северозапад.

Поврзано

уреди