Список на податоци за областите во Грција

Ова е азбучна листа на податоци за административните областите во Грција. Бројот на населението е резултат од податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Површина
(km²)
Население
(жители)
Густина на населението
(жители/km²)
1 Атика 3.808 3.761.810 987,9
2 Епир 9.203 353.820 38,4
3 Западна Грција 11.350 740.506 65,2
4 Западна Македонија 9.451 301.522 31,9
5 Источна Македонија и Тракија 14.157 611.067 43,2
6 Јонски Острови 2.307 212.984 92,3
7 Јужен Егеј 5.286 302.686 57,3
8 Крит 8.336 601.131 72,1
9 Пелопонез 15.490 638.942 41,2
10 Северен Егеј 3.836 206.121 53,7
11 Тесалија 14.037 753.888 53,7
12 Централна Грција 15.549 605.329 38,9
13 Централна Македонија 18.811 1.871.952 99,5
** Света Гора -

Областите на Грција според површинаУреди

Ова е листа на административните области во Грција категоризирани според површината.

Ранг Област Површина
(km²)
1 Централна Македонија 18.811
2 Централна Грција 15.549
3 Пелопонез 15.490
4 Источна Македонија и Тракија 14.157
5 Тесалија 14.037
6 Западна Грција 11.350
7 Западна Македонија 9.451
8 Епир 9.203
9 Крит 8.336
10 Северен Егеј 5.286
11 Северен Егеј 3.836
12 Атика 3.808
13 Јонски Острови 2.307


Области бо Грција според број на населениеУреди

Ова е листа на административните области во Грција категоризирани според бројот на населението, согласно со податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Население
(жители)
1 Атика 3.761.810
2 Централна Македонија 1.871.952
3 Тесалија 753.888
4 Западна Грција 740.506
5 Пелопонез 638.942
6 Источна Македонија и Тракија 611.067
7 Централна Грција 605.329
8 Крит 601.131
9 Епир 353.820
10 Јужен Егеј 302.686
11 Западна Македонија 301.522
12 Јонски Острови 212.984
13 Северен Егеј 206.121

Области во Грција според густина на населениетоУреди

Ова е една листа на административните области Грција категоризирана според густината на населението, согласно со податоците на службата за статистика за пописот од 2001.

Ранг Област Површина
(km²)
Население
(жители)
Густина на населението
(жители/km²)
1 Атика 3.808 3.761.810 987,9
2 Централна Македонија 18.811 1.871.952 99,5
3 Јонски Острови 2.307 212.984 92,3
4 Крит 8.336 601.131 72,1
5 Западна Грција 11.350 740.506 65,2
6 Северен Егеј 5.286 302.686 57,3
7 Јужен Егеј 3.836 206.121 53,7
8 Тесалија 14.037 753.888 53,7
9 Источна Македонија и Тракија 14.157 611.067 43,2
10 Пелопонез 15.490 638.942 41,2
11 Централна Грција 15.549 605.329 38,9
12 Епир 9.203 353.820 38,4
13 Западна Македонија 9.451 301.522 31,9

ПоврзаноУреди