Обединето Кнежевство Влашка и Молдавија — Други јазици