Превозно средство

Transport-slika.jpg
Оваа статија е дел
од серијалот Транспорт
Средства и начини...

Бродски
Воздухопловство
Железнички
Животински-придвижуван
Патен
Човечки-придвижуван

Поврзано...
Теми | Портал

Превозно средство (или сообраќајно средство) е општ поим за разните видови на транспорт за превоз на луѓе и товар.

Кога при едно патување се користи повеќе од едно превозно средство, патувањето нарекува „повеќеначинско“ (или „мултимодално“).

Компоненти на превозотУреди

Превозот се состои од следниве компоненти:

Примери за превозни средстваУреди

Светска споредба на најважните превозни исредстваУреди

На ниво на цалиот свет најкористено превозно средство е Автомобилот (16,000 милијарди патнички km), по што доаѓа Автобусот (7,000), Возд. сообраќај (2,800), Железница (1,900) и градски железници (250) [1].

Најкористениот начин на превоз на товар (стока) е преку Море (40,000 милијарди тони km), по што доаѓа сувоземниот Пат (7,000), Железницата (6,500), Нафтоводи (2,000) и Речен сообраќај (1,500) [2].

ЕУ 15 САД Јапонија Цел свет
БДП по глава на жител (€) 19,000 28,600 22,300 5,500
Патнички km по глава на жител [3]
Приватен автомобил 10,100 22,700 6,200 2,700
Автобус 1,050 870 740 1,200
Железница 750 78 2,900 320
Воздушен (домашен освен Цел свет) 860 2,800 580 480

ПоврзаноУреди