Воздухопловство — дејност поврзана со летање во воздушниот простор. Ги вклучува и ги обединува сите човекови активности поврзани со летање со механички уреди, наречени авиони. Поимот воздухопловтсво ги вклучува сите воздухоплови со повеќекратна употреба. Воздухопловството може да биде пилотирано или непилотирано. Во својата прогресивна историја од еден век, воздухопловтсвото многу брзо се развило, во голем број хетерогени видови, а во дивергентни насоки. 

Првиот лет на балон го направил Жан Франсоа Пилатр де Роз, 23 ноември 1783 година.

Воздухопловтсвото содржи голем број чинители. Од подготовка на специјализиран кадар па сè до излез на воздухопловот од оперативна употреба. Сетоо тоа е пропратено со соодветна инфраструктура