Притисок (симбол: p or P) е сила применета нормално на површината на едно тело за единица површина на која е распределена таа сила. Баждарниот притисок е притисокот релативен на амбиенталниот притисок.

Притисок
Симболи
p, P
SI-единицаПаскал (Pa)
Во основни единициN/m2 or 1 kg/(m·s2)
Изведенки од
други величини
p = F / A
На сликата Ае прикажан притисокот со кој дејствуваат судирите на честичките во затворен сад. Судирите кои го предизвикуваат притcoкот се означени со црвено.
Притисокот создаден од судирите на честичките во внатрешноста на затворениот сад.
Вриење на вода под снижен притисок.
Влијание врз едно тело под атмосферски притисок и/или вакуум

Се користат различни мерни единици за притисокот. Некои од овие единици се добиени како сила на единица површина, во SI единица на притисок е паскал (Pa), што е всушност еден њутн на квадратен метар. Притисокот исто така може да биде изразен и преку стандардениот атмосферски притисок, со мерна единица атмосфера (atm) и е еднаков со овој притисок и торсе дефинира како  1760 од овој притисок. Манометричните единици како што се сантиметри водамилиметри жива се користат за да искажат притисоци во однос на висината на столб на одредена течност во манометар.

Дефинирање уреди

Притисок е количество сила на единица плоштина. Симболот со кој се означува е p или P. Од Меѓународниот сојуз за чиста и применета хемија препорачуваат симболот за притисок да е мало p. Сепак, големо P е во широка употреба.

Равенка уреди

 

Математички:

 

каде:

  е притисок,
  нормална сила,
  плоштина врз која што силата дејствува.

Притисокот е скаларна величина. Ги поврзува нормалниот вектор на рамнината со нормалната сила што дејстува на истата рамнина. Притисокот е константа на пропорционалност меѓу овие два вектора:

 

Наводи уреди

Надворешни врски уреди