Биосферата претставува дел од Земјината обвивка (хидросферата и граничните делови од литосферата и атмосферата) во која егзистира и многу активно дејствува живиот свет. Со други зборови речено, биосферата ја сочинуваат сите екосистеми. Динамиката и структурата на биосферата ја прават неа основен трансформатор на енергијата и материјата на Земјата.

Биосферата на земјата

Енергија на биосферата и создавање уреди

Денес целокупната енергија на биосферата потекнува од фотосинтетичкиот процес на зелените растенија, при што настануваат органски материи и слободен кислород. Зелените растенија трошат околу 400 милијарди тони јаглерод диоксид годишно, од кои 143 милијарди тони јаглерод е вграден во создадените органски материи, при што се ослободува 30 милијарди тони кислород. Во биосферата, главно под дејство на хетеротрофните организми, се врши и минерализација на органската материја, што овозможува кружење на голем број хемиски елементи од неживата кон живата природа, односно како што беше прикажано во екосистемот, од биотопот до биоценозата. Биосферата е резултат на историскиот развиток на Земјата, а настанала како таква со појавата на животот во неа. Појавувањето на живата природа значеше и менување на неживата природа.

Денешен изглед на биосферата уреди

Денешниот изглед на Земјината површина во голема мера се должи на активноста на живата компонента на биосферата. Со таа активност се изградени многу стени, материи од органско потекло, како што се Камен камениот јаглен, лигнитот, нафтата и др. Почвата, исто така е резултат на заемното дејство на организмите и геолошката подлога. Сето тоа ја покажува тесната врска што постои помеѓу неживата и живата компонента на биосферата и големата геохемиска енергија на животот како составен дел од биосферата. Од усогласеното функционирање на биосферата зависи одржувањето на животот на Земјата. Во случај на некои нарушување на ова функционирање, би дошло до катастрофални последици.

Компоненти на биосферата уреди

Биосферата ги опфаќа следните делови на Земјината сфера: