Македонска транскрипција на украинскиот јазик

При транскрипцијата (предавањето) на украинскиот јазик во гласовниот систем на македонскиот јазик, се поаѓа од неговиот изговор, па така се наоѓаат најслични македонски гласови на украинските и се претставуваат со нивните букви од македонската азбука.

Украински јазик
Українська мова
„Тарас Шевченско“

Транкрипција по буквиУреди

гУреди

Буквата г, што во украинскиот јазик означува посебен грлен глас, се предава со г: Гопак — Гопак, Богдан — Богдан, Гулак — Гулак.

іУреди

Буквата і се предава со и: Родіон — Родион, Квітка — Квитка, Куліш — Кулиш. Согласките што ѝ претходнат не се смекнуваат.

їУреди

Буквата ї што во украинскиот јазик има вредност на ји, се предава во почетокот на зборот како ји: Їжакевич — Јижакевич, а во средината, зад самогласка, како и: Николаївка — Николаивка, Сергіївна — Сергиивна.

єУреди

Украинското є се предава како е: Євтушенко — Евтушенко, Єфрем — Ефрем, Євграп — Евграп, Софієчка — Софиечка.

ПрезимињаУреди

Украинските презимиња на -ич се предаваат така: Ходкевич — Ходкевич, Юткевич — Јуткевич, Ростропович — Ростропович.

Сопствени имињаУреди

Украинските сопствени имиња не добиваат наша форма: Хома — Хома (не: Тома), Опанас — Опанас, Дмитро — Дмитро, Петро — Петро.

Но: Ничипір — Ничипор, Хведір — Хведор (зашто првобитното о се јавува во сите други форми). Така и: Львів — Лавов, Київ — Киев.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  • Видоески, Божо; Димитровски, Тодор; Конески, Кирил; Угринова-Скаловска, Радмила (2007). Правопис на македонскиот литературен јазик (изд. XVI.). Скопје: Просветно дело. ISBN 978-608-203-075-3.