Драгомановка (укр. Драгоманівка) — едно писмо со кое се пишувало на украинскиот јазик од крајот на 19-от век, многу сличен на вуковицата.

  1. Наместо «й» се пишува «ј»
  2. Наместо я, ю, є, ї — ја (ьа), ју (ьу), је (ье), јі.
  3. Наместо «ться» — «тцьа»
  4. Наместо «щ» (шч) — «шч»
Украински јазик
Українська мова
„Тарас Шевченско“

Примери:

  • шчука (щука)
  • јаблуко (яблуко)
  • свьатиј (святий)
  • сподівајетцьа (сподівається)

Химната на Украина напишана со драгомановка.

Украинската банкнота (2003) со ликот на Иван Франко и делот на поемата
Детализација
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Шче не вмерла Украjіни і слава, і вольа.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Шче нам, браттьа молодіjі, усміхнетцьа дольа.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Згинуть наші вороженьки, јак роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Запанујем і ми, браттьа, у своjіj сторонці.

Во денешно време драгомановката го има своето второ раѓање и е многу популарна посебно во содржините на украински достапни на интернет мрежата.

Со драгомановката пишувал и познатиот украински поет Иван Франко, дел од неговата поема «Велелка», може да се види и на украинската банкнота од 20 гривни.

Земле, моја всеплодьучаја мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб в боју смiлijше стојати,
даj i мiнi!