Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

универзитет во Македонија

Универзитет „Св. Климент Охридски“високошколска установа во Битола, вториот универзитет во современа Македонија, основан на 25 април 1979 г.

Универзитет „Св. Климент Охридски“
Логото на универзитетот Св. Климент Охридски
Виддржавен
Основан25 април 1979
Ректорпроф. д-р Игор Неделковски
Студенти13.000 [1]
МестоБитола, Република Македонија
https://uklo.edu.mk/

Со основањето на универзитетот била остварена историската цел за обединување на постојните високообразовни и научно-истражувачки установи од југозападниот регион на Македонија, односно Битола, Прилеп и Охрид, како придонес за порамномерен развој на Македонија.

На 8 декември 1994, на денот на Св. Климент Охридски, универзитетот го добил своето денешно име. Универзитетот ја прославил својата 35-годишнина на 25 април 2009.[2]

Универзитетот членува во разни меѓународни образовни здруженија, вклучувајќи ги EUA и BUA, а носител е и на Повелбата Еразмус+. 

Научни полиња и области

Природни науки

-         Компјутерски и информатички науки

Техничко – технолошки науки

-         Транспортно инженерство

-         Електроенергетика, електроника, електротехника

-         Електроенергетски и комуникациски системи

-         Применето инженерство (заштита на животната и работната средина)

-         Машинство

-         Мехатроника

-         Графичко инженерство

Медицински науки и здравство

-         Сестринство

-         Нутриционизам (гастрономија)

-         Диететика

-         Здравствена грижа (акушерство, физиотерапија, радиологија, медицинска лабораторија)

-         Форензички науки

Биотехнички науки

-         Прехранбена технологија и биотехнологија

-         Преработка на анимални производи

-         Агрономија, растително производство и заштита на растенија

-         Ветерина

Општествени науки

-         Економски науки (финансии, менаџмент, банкарство, сметководтсво, ревизија, маркетинг, осигурување)

-         Образование

-         Правни науки

-         Туризам и угостителство

-         Безбедност

-         Политички науки

-         Организациски науки и управување

Хуманистички науки

-         Наука за јазикот

Наука за книжевност 

Образовни установи

уреди
 
Ректоратот на универзитетот.

Денес универзитетот вклучува 12 високообразовни институции (10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт) и 4 придружни членки:

 
Зградата на техничкиот факултет во Битола.

Придружни членки

уреди

Меѓународно научно списание - Хоризонти

уреди

Хоризонти е меѓународно научно списание на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, коешто се објавува во две серии според посебни групи научни подрачја: Серија А од подрачјето на општествените и хуманистичките науки и Серија Б од подрачјето на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки.

Научното списание Хоризонти е класифицирано во базата EBSCO.

Хоризонти е современо научно списание во кое се почитуваат принципите на научна непристрасност и издавачка принципиелност што се поттик, посебно за младите научници и истражувачи. 

Студии и наставници

уреди

Универзитетот реализира наставно-образовен процес од 50 додипломски студиски програми, 49 студиски програми за последипломски студии и 10 студиски програми за докторски студии. На високообразовните установи на универзитетот студираат повеќе од 13.000 студенти, а наставнообразовниот процес го реализираат 219 наставнички, 93 соработнички и 215 административно-технички кадар. Дејноста на научно-истражувачката дејност ја остваруваат 54 научни работници.

Извори

уреди
  1. УКЛО низ бројки
  2. Tера телевизија

Надворешни врски

уреди