Ректорот е раководен орган на универзитетот. Ректорот го претставува и застапува универзитетот во земјата и странство. Правата, должностите и одговорностите на ректорот се утврдени со статутот на универзитетот.

Инаугурација на ректорот Лубомир Двожак (Универзитет Палачки)