Факултет за биотехнички науки

државна високообразовна и научна установа во Битола
Факултет за биотехнички науки
Основан1999
Деканпроф. д-р Љупче Кочоски
МестоБитола, Република Македонија
fbn.uklo.edu.mk

Историја уреди

Факултетот за биотехнички науки (ФБН) е јавна државнависокообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки. Овој факултет е единствениот од ваков вид на високообразовни установи во Р Македонија со свои карактеристични студиски програми. Од 1999/2000 г.Вишата земјоделска школа,согласно решението за работа од страна на Министерството за образование (бр.12-2920/2-1999) прерасна во Факултет за биотехнички науки.Во текот на десетгодишното постоење, овој Факултет има оспособено прилично голем број на образован кадар, инженери (bachelor) и магистри (master) кои со своето знаење и стручност се вклученивопрехранбениот сектор. Формално,Факултетот за биотехнички науки во Битола, е повисока развојна фаза на Вишата земјоделска школа која своите почетоци ги има од 1960 година.Отворањето на високообразовна Научна установа од ваков карактер значеше и пополнување на повеќедецениската празнина во високообразовниот систем за биотехнички науки и образовање на кадри од областа на прехранбената индустрија. Организацијата на високообразовната дејност на Факултетот се остварува прекуорганизирање разни видови и степени на високото образование:додипломски, постдипломски студии и стекнување научен степен доктор на науки како и прекуфундаментални, развојни и применети истражувања, изведување на комплексни научно-истражувачки проекти од поширок интерес за општествените дејности; курсеви, семинари, со кое се прошируваат и стекнуваат нови знаења и се усовршува кадарот.

Организација уреди

Кадар уреди

Декан уреди

Професори уреди

Доценти уреди

Н.С уреди

Асистенти уреди

Студиски програми уреди

Прв Циклус Архивирано на 11 август 2016 г.

 • Квалитет и безбедност на храна
 • Преработка на анимални производи
 • Агроменаџмент
 • Фармерско производство
 • Менаџмент во биотехниката

Втор циклус Архивирано на 11 август 2016 г.

 • Квалитет и безбедност на храна од животниско потекло
 • Преработка на анимални производи
 • Менаџмент во биотехниката
 • Фармерство и агробизнис
 • Фармерство и агробизнис
 • Фармерско производство
 • Фармерско производство - специјалистички студии

Трет циклус Архивирано на 11 август 2016 г.

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи