Павел Јозеф Шафарик


Павел Јозеф Шафарик (13 мај 1795 - 26 јуни 1861) е истакнат словачки и чешки филолог и етнограф. Негови најзначајни дела се: „Историја на словенскиот јазик и литература на сите наречја”, „Словенски древности”, „Словенска етнографија“ и други.