Националност е односот помеѓу личноста и државата од која потекнува и со нејзината култура и потекло. Националноста обезбедува контрола на личноста од страна на државата и негова безбедност.

Советски извод од матичната книга на родените, во кој е запишана „националната“ ност на двајцата родители (тука и двајцата Евреи). Овие записи подоцна биле користени за утврдување на етничката припадност на детето, како што е наведено во неговиот внатрешен пасош.

Традиционално и според сите законски акти, народот на една држава одлучува за својата националност и етничка припадност. Денес, ваквите регулативи се сè повеќе зацврстувани но во пракса не се така сјајни. Така има Европска Конвенција за Националноста.

Зборот националност најчесто се сврзува со етничката припадност на поединецот, но често се сретнува и поврзаност на националноста со државјанството на поединецот.