Илустрација на круг

Во Евклидовата геометрија, круг е множество од сите точки во рамнината кои се наоѓаат на еднакво растојание, наречено радиус, од дадена точка, наречена центар. Кружницата е проста затворена крива, која ја дели рамнината на внатрешен и надворешен дел. Внатрешноста заедно со самата кружница се нарекува круг.

Во x-y координатен систем, кружница со центар во (a, b) и радиус r е множеството од сите точки (x, y) такви што

.

Ако кружницата има центар во координатниот почеток (0, 0), тогаш оваа формула добива упростен облик

.

Кружницата со центар во координатниот почеток и со радиус 1 се нарекува единична кружница.

Кругот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Кругот како мотив во книжевностаУреди

Кругот се јавува и како тема во бројни дела од областа на уметноста и популарната култура, како:

Кругот како мотив во музикатаУреди

НаводиУреди

  1. Horhe Luis Borhes, Маštarije. Beograd: Paidea, 2006, стр. 31-35.
  2. Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 87.
  3. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 69-70.
  4. Ристо Трифковиќ, „Мак Диздар или Патот до Камениот спијач“, во: Мак Диздар, Горчин. Скопје: Македонска книга, 1968, стр. 138.
  5. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 210.
  6. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 109.
  7. „Хронологија“, во: Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 159.
  8. Vangelis, Chariots of Fire, Polydor, 800 020-2, 1981.
  9. Ekv - Krug - YouTube (пристапено на 10.9.2016)
  10. Discogs, Soundgarden ‎– Ultramega OK (пристапено на 8.8.2019)