Популарна култура

Популарна култура (поп-култура) или масовна култура — мноштво замисли, гледни точки, ставови, шеги и други културолошки одлики најзастапени меѓу широките народни маси во одредено општество.