Популарна култура

Популарна култура (поп-култура) или масовна култура — мноштво замисли, гледни точки, ставови, шеги и други културолошки одлики најзастапени меѓу широките народни маси во одредено општество.

Изобилува со КИЧ (германски Kitsch)– нисковредно творештво со уметнички претензии и цел да биде достапно на што поширок круг луѓе.

Основен мотив на создавање на оваа култура е остварувањето профит.