Карта на Реканскиот регион со четири географски целини

Долна Река ја опфаќа областа од вливот на Рибничка Река во реката Радика па сè до месноста Бошков Мост, односно вливот на Мала Река (Гарска) во Радика. Денес во овој дел се сместени и најголем број од живите и развиени села, сите во Општина Маврово и Ростуша:

Етнички и верски составУреди

Во сите долнорекански села живеат Македонци, кои се поделени во две конфесии - муслимани и православни. Повеќе од 90 % од населението претставуваат Македонци муслимани, додека православно население живее во Битуше и еден дел во Ростуше (16,1 %). Во минатото православни живееле и во селата Велебрдо, Јанче и Требиште.

ПоврзаноУреди