Водоводна мрежа — систем што опфаќа цевки и придружни наменски делови кои ја дистрибуираат водата од водоскладот до крајните потрошувачи. Тлоцртниот распоред на цевководот во однос на насоката на водоснабдување зависи од големината на населбата, урбанистичкито решение и топографските услови. Цевките се кружни по пресек, изработени од леано железо, челик, бетон, армиран бетон или полимерни материјали. Изборот на типот материјал за цевки зависи од максималниот работен притисок и од економските услови и здравствените барања. Потребниот притисок во дистрибутивниот цевковод се одредува од повеќе фактори, на пример, висината на зградите, барањата на противпожарните уреди, а за делотворна работа мора да биде најмалку 2,7 до 4 бари. Покрај цевките, водоводната мрежа вклучува вентили (затворачки вентили) за исклучување на одредени делови од мрежата за замена или поправка, воздушни вентили за ослободување на воздухот од највисоките делови на мрежата, хидранти за снабдување со поголеми количини вода за време на гаснење пожар, разни уреди за намалување (намалување) на притисокот, мерачи на притисок или манометри, означување на водостојот и потрошувачката во водоскладовите, приклучни гарнитури и регистратори на потрошувачка (водомери за домаќинства); за да се обезбеди потребното количество и притисок на вода во висококатниците и во населените места каде што нема висок притисок во водоводниот систем, се градат водоскладови на врвовите на куќите или автоматски пумпни станици - се поставуваат хидрофори.

Водоводната мрежа главно опфаќа подземни цевководи.

Во зависност од областа која се снабдува со вода, водоводната мрежа може да биде урбана, индустриска, домашна или противпожарна. Градската водоводна мрежа ги снабдува станбените групи во градот или населбата и ги опслужува потребите на жителите. Индустриската водоводна мрежа е специјална водоводна (независна) мрежа за големи индустриски комплекси (железарница, постројки за хемиска индустрија итн.). Куќна водоводна мрежа е водовод во станбени и јавни згради со хоризонтална и вертикална распределба. Се состои од дистрибутивна мрежа за ладна вода и дистрибутивна мрежа за топла вода. Противпожарна водоводна мрежа е посебна водоводна мрежа за заштита од пожари. Противпожарните цевководи во населените места можат целосно да се одвојат од водоводните инсталации, така што тие формираат специјални водоводи (обично за индустриски и големи воени комплекси, рафинерии за нафта и сл.). Исто така, во големите станбени и јавни згради противпожарните цевководи се издвоени. Според обликот, водоводната мрежа може да биде прстенеста и разгранета. Прстенестата водоводна мрежа овозможува водата да циркулира низ системот. Разгранетата водоводна мрежа се состои од еден главен доводен крак, од кој поединечните цевководи се издвојуваат како краци кон краевите.[1]

Наводи уреди

  1. vodovod, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.