Биоразновидност на Македонија

Македонија содржи голем дел од биоразновидноста на континентот, иако со својата површина од 25.713 км² зафаќа само 0,26% од неговата територија. Како таква, разновидноста на видовите во Македонија е поголема од 54 до 264 пати (кај рибите односно птиците) од просечната европска разновидност. Содржајноста на разновидноста во земјата во однос на целиот континент е: 33,64% кај васкуларните растенија, 14% кај слатководните риби, 20,3% кај водоземците, 25,2% кај влекачите, 64% кај птиците и 29% кај цицачите. Државата опфаќа 70-90% од вкупната разновидност на Балканскиот Полуостров.[1]

Балканскиот рис е критично загрозен вид
Молики во Националниот парк „Пелистер“

Според Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски план за период (2018–2023), на национално ниво се утврдени: 2.095 алгални таксони, над 2.000 видови габи, 450 вида лишаи, над 500 таксони на мовови, 3.500 видови од флората, 85 видови риби, 14 водоземци, 32 видови влекачи, 334 птици и 85 видови цицачи.[2] Критично загрозени се 6 видови габи, 6 видови растенија и 1 вид цицач.[3]

За клучни екосистеми во земјата се сметаат шумските, планинските, сувите тревести и водните.

Габи и лишаи уреди

Габите во Македеонија се од доста разнородно потекло, иако голем дел се мошне малку проучени. Досега се регистрирани 1.053 видови на габи и 354 видови лишаи, но ниеден ендемски вид од двете групи.

Алги уреди

Алгите се особено разновидна група на организми. Еколошки најважни се зелените, силикатните и модрозелените алги. Забележани се вкупно 2.169 видови, највеќето силикатни.

Флора уреди

Ендемската алшарска темјанушка (Viola allchariensis) на поштенска марка

Богатството на македонската флора се должи на повеќето флористички елементи (терциерни реликти, средоземни, грчко-малоазиски, илирски, кавкаски, средноевропски, евроазиски, аркто-алпски и космополити) и висок степен на ендемизам.[1] Опфаќа 210 фамилии, 920 родови и околу 3.700 видови. Најбројна група се скриеносемениците со околу 3.200 видови, па мововите со 398 и папратите со 45 видови.

Од вкупно 115 ендемски растенија во земјата, 114 се скриеносеменици. Од нив 109 се дикотиледони, а 5 се монокотиледони. Со најголем удел на ендемизам се одликуваат следиве фамилии:[1]

Фауна уреди

Македонскиот речен рак (Austropotamobius torrentium macedonicus) живее во незагадените потоци и реки во Македонија

Фауната на Македонија исто така се одликува со голема разновидност (10.354 видови), предизвикана од разновидното зоогеографско потекло на елементите, како и на присуството на реликтни и ендемски облици.

Во земјата има 668 ендемски животни, што претставува 6,45% од вкупниот број на забележани видови. Најзастапени во разновидноста се членконогите, со вкупно 8.234 видови, од кои 383 се ендемски. Разложено на одделни типови, степенот на ендемизам кај животните во Македонија е следниов:[1]

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Анализа и валоризација на биодиверзитетот на национално ниво (PDF). Скопје: УНДП. 2010. ISBN 978-9989-188-66-4. (македонски)
  2. Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски план за период (2018–2023), Скопје, 2015, 24 стр.
  3. Завод за статистика, „Статистика на животната средина, 2024“, 40-44 стр.

Надворешни врски уреди