Член е математички израз кој може да образува посебен дел од една равенка, низа или друг поголем израз.

Дефиниција

уреди

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во

3 + 4x + 5yzw

3, 4x и 5yzw се членови.

друг пример би бил

3x+4x-2x

што се членови поврзани со горенаведениот пример

Во контекст на полиномите, „член“ понекогаш значи моном со коефициент: to 'collect like terms' in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи.

Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови.

Но во општа математичка смисла, поимот „член“ не е ограничен на собирање. Поединечните чинители во еден израз што претставува производ се членови на множењето.

Видови членови кај операциите

уреди
собирање
собироци
одземање
намаленик и намалител
множење
множител и множеник (чинители).
делење и дропки
горниот член е броител (деленик), а долнот е именител (делител).

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  • Schwartzman, Steven (1994). The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English. The Mathematical Association of America. стр. 219. ISBN 0-88385-511-9.