Именител[1][2] — дел од дропката што е напишан под дробната црта и покажува на колку еднакви делови е поделена целината.

Вредноста на именителот се користи во името на дропката, ги именува деловите на целината, од кои е изведено нејзиното име: половини, третини, четвртини, петтини ,... Ако вредноста на именителот е еднаква на вредноста на броителот, дропката е еднаква на еден.

Ако именителот на дропката е бројот 100, може да се напише дропката во облик на процент, односно да се напише само броителот, проследено со знак %, што го заменува зборот процент.

Пример

уреди

Нека е дадена дропката   .

Во овој пример, 3 е именителот, 2 е броителот. Со зборови дропката би била напишана како две третини.

Дозволени вредности на именителот

уреди

Дропката е дефинирана ако нејзиниот именител е различен од нула, бидејќи делењето со нула нема смисла во алгебрата и аритметиката.

Сведена дропка што означува рационален број мора да има целоброен именител.

Негативни дропки

уреди

Во случај на негативни дропки, по договор, именителот се претпоставува дека е позитивен. Секоја негативна дропка може да се запише така што нејзиниот именител е позитивен бидејќи важи следнава низа на еднаквости:

 

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди