Творечко мислење

Креативното мислење претставува највисоко ниво на когнитивниот развој според Блумовата таксономија, што се постигнува со користење на различни приоди, методи и техники во процесот на поучување и истото е во функција на оспособување за снаоѓање во нови и непознати ситуации (умешност за организирање и користење на наученото на сопстевен начин).