СОУ „Перо Наков“ - Куманово

Средното училиште "Перо Наков" се наоѓа во Куманово, општина - Куманово.

"Перо Наков"
Pero Nakov.jpg
Место
Општина: Куманово
Место: Куманово
Адреса: Моша Пијаде бб
Основни информации
Директор: Мила Жибак
Настава на: македонски
Контакт информации
Портал peronakov.schools.edu.mk

Историски развој на училиштетоУреди

Училиштето за средно образование „Перо Наков“ во Куманово било формирано во 1945 година под името ОПШТО ЗАНАЕТЧИСКО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“. Во него биле застапувани струките: текстилна, кожарска, метална, трговска, електро и услужна дејност, а со профили од многу занимања и занаети кои за тоа време егзистирале. Oва училиште, под разни имиња, постоело од 1895 или 1896 година. Тогашното училиште било сместено на просторот до црквата „Свети Никола“ како УЧИЛИШТЕ ЗА КАЛФИ И ТРГОВСКИ ПОМОШНИЦИ. Така под разни имиња, функционирало повеќе од 100 години. Војните и кризите не го прекинале континуитетот во работата. Особен развој Училиштето забележало 1946 год. кога со Одлука на Околискиот народноослободителен одбор било формирано како УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО. Првите темели за развојот на Училиштето ги поставил првиот раководители Војо Цветановски, а наставата била изведувана во зградата на поранешна Гимназија, т.е. подоцна простории на Работничкиот универзитетПрофесор Мијалковиќ“. Во 1960 година, на основа на чл.160 од Општиот закон за школство (Сл.лист на ФНРЈ бр. 28/58) дел 4 точка 2 од Резолуцијата за образование на стручните кадри (Сл.лист на ФНРЈ бр.25/60 год.) и член 26, точка 1 од Статутот на Народниот одбор на Кумановска околија на одделни седници на Околискиот одбор и Соборот на производителите, одржани на 22.07.1960 година, Училиштето се преименува во ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“. Тука биле застапени: метален, дрвопреработувачки и текстилен смер, каде се одржувала теоретска настава, а практиката била изведувана во стопанските организации. Во 1963 год. Училиштето се сели во нова зграда веднаш до Ученички дом „Професор Мијалковиќ“. Во 1981 год. со нова верификација училиштето се води како ООЗТ Училиште за занимање „Перо Наков“. Во 1983 год. се сели во друга нова и модерна зграда каде што е сместено и денес, во непосредна близина на Спортската сала а во 1985 год. со верификација на нови профили од трет и четврт степен, училиштето ге менува името во Училиште за средно насочено образование „ПЕРО НАКОВ“ со текстилна, кожаро-чевларска и дрвопреработувачка струка. Во 1993 година, во состав на ова училиште преминуваат и економските паралелки, кои работеле во состав на Гимназијата „Гоце Делчев“ (а претходно постоеле како Економско училиште „Моша Пијаде“). Од тогаш училиштето се пререгистрира како Училиште за средно образование „Перо Наков“ со постоење на 3 струки: текстилна, кожарска и економска. Во 2004 год. училиштето е преименувано во Државно средно училиште, а од 2007 год. до денес, во Средно општинско училиште „Перо Наков“ со верифицирани струки: текстилно кожарска и економско-правна и трговска струка (со профилите: конфекциски техничар, конфекционер, техничар за обувки, произведувач на обувки, економски техничар, техничар за трговија и маркетинг, деловен секретар и правен техничар). Наставата се изведува на македонски и албански јазик во две посебни училишни згради. Покрај многуте дипломи, благодарници и други признанија, Училиштето има добиено и Ноемвриска награда на Собранието на општината Куманово, и сојузно признание за најуреден училишен двор.

Мисија и визија на училиштеУреди

Мисија.

Мисијата на нашето училиште оди во правец на комплексна воспитно-образовна работа која ќе резултира со поттикнување на личниот развој на ученикот и наставникот во безбедна и ненасилна средина, во атмосфера на меѓусебна доверба, како и градење на одговорни и ефикасни личности добро подготвени за натамошно школување или за конкурирање на пазарот на трудот, што значи задоволување на развојните потреби на учениците во согласност со воспитно-образовни стандарди.

Визија.

Сакаме нашето училиште да понуди различни активности за поттик на личниот развиток на учениците преку подобрување на квалитетот на наставата и стручно усовршување на наставниците. Сметаме дека со тоа ќе станеме училиште во кое ќе привлекуваме ученици кои сакаат да учат и да градат постојани и трајни знаења, (без ex katedra стил), со тимска работа и почитување на индивидуалните белези на учениците.

Струки и профилиУреди

Економско-правна и трговскаУреди

  1. Економски техничар (на македон. и албански јаз.)
  2. Техничар за трговија и маркетинг (на мак. и ал. јаз.)
  3. Деловен секретар (на македон. и албански јаз.)
  4. Правен техничар (само на албански нас.јазик)
  5. Банкарски техничар (на македон. и албански јаз.)

Текстилно-кожарскаУреди

  Главна статија: „Текстилно-кожарска струка.
  1. Конфекциски техничар (на македон. и албански јаз.)
  2. Техничар за обувки (на македон. и албански јаз.)
  3. Техничар за дизајн на облека (на македон. и албански јаз.)

Наставен кадарУреди

Воспитно-образовниот процес го изведуваат наставници со квалификациона структура соодветна со потребите на училиштето во сите струки во паралелките со настава на македонски и со настава на албански јазик. Истите работат според Законот за средно образование и Статутот на Училиштето, како и по упатства од Бирото за развој на образование т.е. Центарот за средно стручно образование.

1. Менаџерски тим

За успешно менаџирање и работење на училиштето се грижи менаџерскиот тим кој го сочинуваат: - Директор: Лидија Тасевска - Заменик директор: Саити Скендер - Сменоводители –четворица: Алексиќ Марјан, Мила Жибак, Шабан Бектеши и Фатмир Бајрами. Сите тие работат според Законот за средно образование и Статутот на Училиштето.

2. Педагошко-психолошка служба Педагошко-психолошката служба ја сочинуваат: - Педагог – двајца (еден во настава на македонски а еден во настава на албански јазик) - Психолог- двајца(еден во настава на македонски а еден во настава на албански јазик) - Дефектолог - еден

3. Административно-технички персонал

Административно-техничкиот персонал го сочинуваат: - Секретар -1 - Книговодител -1 - Хаус мајстор -2 (еден во зградата со настава на македонски а еден во зградата со настава на албански јазик) - Одржувач на парни котли -1 - Хигиеничари – 13 (7 во зграда на мак.ј а 6 во зграда на ал. ј.) - Ноќни чувари –3 (2 во зграда на мак.ј. а 1 во зграда на ал. јазик)

Учество во проектиУреди

1. Проект – SEA Кариерен центар и Младинска организација

2. Проект – КЛУБ „БИДИ ЗЕЛЕН“

3. Проект – Меѓународна соработка со Република Србија

4. Проект – Меѓународна соработка со Република Романија

5. Проект на Министерство за труд и социјална политика – УПН

6. Проект- „ Безбедно училиште“

7. Проект – ЕКО училиште

8. Проект: Интегрирано мулти-етничко образовани „Учиме заедно“. (Претприемништво и бизнис за економско-трговска струка)

9. Проект –Демократско учество

10. Проект Леонардо Да Винчи

- соработка со Португалија

- соработка со Шпанија

11. Програма – „Превенција на насилното однесување во средните училишта во Република Македонија.

Соработка со други училиштаУреди

Училиштето има воспоставено соработка со училишта од други градови и држави како што се:

- Србија – со средно економско училиште од Ниш

- Романија - со средно економско училиште од Targu Jiu

- Португалија - економско училиште во Аркос Де Валдевез (воспоставена е соработка, изработена е и прифатена програма која ке се реализира во октомври 2012 год.)

- Шпанија - економски центар од Гранада (воспоставена е соработка, изработена е и прифатена програма која ке се реализира во октомври 2012 год.а ке патуваат 2 наставници и 15 ученици)

- Струмица

Целта на ваквата соработка е размена на искуства од воспитно-образовната работа, размена на посети на ученици и наставници, организирање и реализирање на заеднички спортски настани, маскимбал, запознавање на друга култура на живеење, традиција исл.

Надворешни врскиУреди