Притока е река или поток кој се влева во поголема „матична“ река. Притоката по дефиниција не се влева директно во езеро, море или океан. Притоките и матичната река играат улога на одвод на површинските води и подземни води во еден слив, носејќи ја водата кон морето или друга голема водна површина.

Треска, притока на реката Вардар
Пфинц, десна притока на реката Рајна во Баден-Виртемберг, Германија

Устие е место каде што се среќаваат две или повеќе водни површини, но зборот најчесто се употребува во контекст на притоки.

Обратна од притоката е растоката - река која скршнува од матичната во свој ракав и тече засебно. Тие најчесто се среќаваат кај речните делти.

Терминологија уреди

Поимите „десна притока“ и „лева притока“ се употребуваат за положбата на притоката во однос на текот на матичната река, гледајќи низводно.

Подредување и броење уреди

Во орографијата, притоките се подредуваат по редослед на текот, почнувајќи од онаа најблиску до изворот, за завршувајќи со онаа најблиску до речната делта.

Според Штралеровиот редослед распоредот на притоките во хиерархија на притоки од „прв“, „втор“, „трет“ и „виш“ ред, со тоа што притоките од првиот ред се најмалите. На пример, една притока од втор ред има две или повеќе притоки од прв ред кои се соединуваат и ја сочинуваат притоката од втор ред.

Поврзано уреди