Биогас е вид биогориво во гасовита форма што се добива со анаеробно разградување или ферментација на органски материи, вклучувајќи го ѓубривото, канализацискиот талог, комуналниот отпад или кој било друг разградлив отпад. Главно се состои од метан и јаглерод диоксид. Во иднина може да биде важен извор на енергија.

Биогасот се користи и во јавниот превоз (Берн, Швајцарија)

Состав уреди

Метан (CH4) 40-75 %
Јаглерод диоксид (CO2) 25-55 %
Водена пареа (H2O) 0-10 %
Азот (N) 0-5 %
Кислород (O) 0-2 %
Водород (H) 0-1 %
Амонијак (NH3) 0-1 %
(H2S) 0-1 %

Енергетски значајни се само метанот и водородот. Проблематични се H2S и амонијакот, кои често пред употребата на биогасот треба да се отстранат за да не делуваат агресивно врз опремата.

Подвидови уреди

Употреба уреди

Биогасот се користи за производство на:

  • топлинска енергија
  • топлинска и електрична енергија (когенерација) - што е најчест случај
  • топлинска енергија, електрична енергија и ладење (тригенерација) - поретко

Во мал дел се користи и кај автомобилите, главно во јавниот превоз, но со оглед дека бара претходна подготовка, сè уште тешко може да се користи како автобуско гориво.