Отвори го главното мени

Антички период во Македонија

(Пренасочено од Антички Период)

Остатоци од материјалната култура во Македонија од античкиот период има ширум целата нејзина територија. Позначајни остатоци од градови има во:

Со остатоци од античкиот период се среќаваме уште со предмети кои датираат од 6 век пред н.е. Такви се на пример пронајдените рељефи во камен од Солун. Тоа се Момче од Солун и Девојче од Солун. Исто така од Кожани од 4 век пред н.е. среќаваме рељеф на македонско семејство во типична македонска облека

Остатоци има и од елементите кои ја сочинуваат државноста на Македонците. Така на пример е монета на Александар 1 Филхелен (498-454 година п.н.е.). Тој својот епитет "Филхелен" во тоа време го имале само странците во грчките држави, што е најдобра потврда дека Македонците не биле од хеленско потекло.

Од матерјалната култура на античките Македонци посебно се значајни археолошките наоѓалишта во Требениште (Охридско), веќе споменатите остатоци од Синдос (кај Солун) и кралските гробници од Кутлеш (Вергина)

Сите тие остатоци одат во прилог на фактот дека Античките Македонци како посебен народ имале свој јазик и култура, а се одликувале од другите народи и племиња и по својата облека, обичаите и начинот на војувањето.

Интересни остатоци од античкиот период на територијата на Македонија наоѓаме во врска со македонската држава и македонските владетели, колуминирајќи со владеењето на Александар Македонски.