Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Холоценската епоха е геолошки период што започнува приближно 11.550 календарски години пред денешно време, односно околу 9600 п.н.е.) и истата продолжува до денес. Холоценот е дел од неогените и квартерни периоди и доаѓа по плеистоценската епоха. Неговото име доаѓа од грчките зборови ὅλος (холос, сосема или потполно) и καινός (каинос, ново), со комбинирано значење „сосема блиско, ново“.

Холоцен
Плеистоцен
Холоцен
предбореал (10,3–9 иг)
бореал (9–7,5 иг)
атлантик (7,55 иг)
подбореал (52,5 иг)
податлантик (2,5 иг–денес)

Холоценот уште го носи и името „алувиумска епоха“, но ова име е веќе подзаборавено.

Во 2018 година Меѓународната унија на геолошки науки ја подели холоценската епоха на три времиња: гренландско (пред 11.700 до пред 8.200 година), северногрипско (од пред 8.200 до 4.200 години) и мегалајско време (од пред 4.200 години до денес).

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди