Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Протоисторија е геолошки период кој се однесува на епохата распространета меѓу праисторијата и историјата, во текот на кој култура или цивилизација која сѐ уште нема развиено посебно писмо, но за која е забележано дека постои во пишувањата на други култури. На пример, во Европа, Келтите и германските племиња стануваат протоисториски во мигот кога почнуваат да се појавуваат во записите на Грците и Римјаните.