Младо бронзено време

археолошки период
Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Раното бронзено доба (1800-1500 п.н.е.) го опфаќа целиот период на појава на металургијата, вклучувајќи ги и металите од типот на бакар, алуминиум и конечно бронза. Во него се забележува една прогресивна еволуција, но без некоја посебна модификација што драстично би ги подобрила материјалните услови за живот. Но ова е еден период во кој се раширува трговијата со бакар во светски рамки, што пак ги овозможува и првите контакти меѓу штотуку создадените држави.