Попадика

видови риби
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Vimba|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

Попадика, еѓупка или легла (латински: Vimba melanops) – вид речна риба[1]

Попадика
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Vimba
Вид: Попадика
Научен назив
Vimba melanops
(Хекел, 1837)
Синоними

Abramis melanops Heckel, 1837

Опис и распространетост уреди

Попадиката која се сретнува во средниот и долниот дел на реката Вардар има вретенесто, издолжено и странично сплескано тело. Бојата на телото ѝ е сивкаво сребреста, до зеленикава на грбниот дел, додека на страните и на стомачниот дел е светлосивкава до сребрена. Перките се со благо портокалова нијанса, а често може да се сивкави до белузлави. Има релативно мала глава и изразена долна уста.

Основни биолошки одлики уреди

Попадиката живее главно во деловите од реката со послабо струење на водата. Достигнува должина до 50 cm и маса од 3 kg, иако такви примероци се ретки. Во водите во Република Македонија воопшто не се среќаваат покрупни примероци на попадики од 800 g. За време на мрест по телото се појавуваат брадавичести израстоци, а машките единки потемнуваат. Се мрести во периодот мај до јули во плитка вода на каменито и чакалесто дно каде водената струја е посилна. Женските единки полагаат над 100.000 зрна икри чија инкубација трае три до десет дена, зависно од температурата на водата. Најчесто се храни со фауната на дното (црви, мекотели, ларви на инсекти и др.).

Значење уреди

Попадиката има значење од аспект на рекреативен риболов. Претставува вид на риба, привлечна за рекреативен риболов. Месото е вкусно, иако има многу ситни коски.

Забранет риболов уреди

Во Македонија риболовот на попадиката е забранет од 5 мај до 5 јуни.

Наводи уреди