Новела

(Пренасочено од Повест)

Новела е кратко прозно дело подолго од расказот, а пократко од романот и вообичаено содржи меѓу 17 500 и 40 000 зборови.

Книжевност
Основни облици

Роман · Поема · Драма
Расказ · Новела

Родови

Епика · Лирика · Драма
Романса · Сатира
Трагедија · Комедија
Трагикомедија

Извори

Изведба (претстава· Книга

Форми

Проза · Стих

Историја и списоци

Општ преглед на книжевноста
Индекс на поими
Историја · Современа историја
Книги · Писатели
Книжевни награди · Награди за поезија

Дискусија

Критика · Теорија · Списанија

Често фабулата на новелите се состои од исечок за нечиј живот, па така најчесто содржи само еден настан и само неколку ликови. Дејството се случува во релативно краток временски период и на релативно ограничен простор во однос на романот.

Терминот е изведенка од италијанскиот збор novello, кој означува „ново“.

Настанала во почетокот на ренесанса паралелно со романот во времето на секуларизацијата и десакрализацијата на книжевноста.

За прв автор на новели се смета Џовани Бокачо, кој собрал 100 вакви прозни форми раскажани од 10 раскажувачи (7 жени и 3 мажи) во збирката Декамерон.