Нивелманско решение

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Нивелманско решение е вертикална претстава на теренот со технички податоци за положбата и наклонот и односот кон планираните градби.[1]

ИзвориУреди

  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1]