Урбанистички план за село

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место во општината од селски карактер.[1]

Извори

уреди
  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.