Уредување на просторот

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Уредување на просторот е процесот на обезбедување на услови за хумано живеење и работа на граѓаните со решавање на имотно-правните односи во врска со градежното земјиште, спроведување на планската документација, определување на услови за градба и изградбата на градбите, уредување на градежното земјиште, како и надзор над спроведувањето на планската и проектна документација.[1]

Извори уреди

  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.