Архитектонско-урбанистички проект

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Архитектонско-урбанистички проект е проект за архитектонско-урбанистичка разработка на градежна парцела во која со урбанистички план е утврдена апроксимативна површина за градење наменета за комплексна градба, или комплекс на градби.[1]

Извори

уреди
  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.