Магеланова спирална галаксија

Магеланова спирална галаксијаџуџеста галаксија која се класифицира како Sm. Станува збор за галаксии со еден спирален крак, и сите се именувани според прототипот Големиот Магеланов Облак,која всусшност е SBmгалаксија. Галаксиите од овој тип може да се сметаат како премин меѓу џуџестите спирални галаксии и неправилните галаксии.

Магеланови спирални галаксииУреди

SAm галаксиите се вид на непречкести спирални галаксии, додека SBm се вид на пречкести спирални галаксии.[1] SABm се преодни спирални галаксии.

Видовите Sm и Im се категоризирани како неправилни галаксии со некаква структура (вид Irr-1). Sm галаксиите се најчесто нарушени и несиметрични.[2] dSm галаксиите се џуџести спирални галаксии или џуџести неправилни галаксии, во зависност од категоризационата шема.

Класификацијата на Магелановите спирални галаксии е воспоставена од Жерар де Вокулер, заедно со Магелановите неправилни галаксии (Im), кога ја преработувал Хабловата низа на галаксии.

ВидовиУреди

Магеланови спирални галаксии
Магеланови спирални галаксии
Пример Тип Слика Информација Забелешки
SAdm
SAm
SABdm
SABm
SBdm
SBm
Sdm
Sm
Џуџести Магеланови спирални галаксии
Пример Тип Слика Информација Забелешка
dSAdm
dSAm
dSABdm
dSABm
dSBdm
dSBm
dSdm
dSm

Список на Магеланови спирални галаксииУреди

Пречкести (SBm)Уреди

Преодни (SABm)Уреди

Непречкести (SAm)Уреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Linda S. Sparke, John Sill Gallagher, "Galaxies in the Universe: An Introduction", 2ed., Cambridge University Press, '2007', ISBN 978-0-521-85593-8
  2. citeBase; Neutral Hydrogen in the Interacting Magellanic Spirals NGC 4618/4625 Архивирано на 14 февруари 2012 г.; Stephanie J. Bush; Eric M. Wilcots; (accessed 1 March 2009)
  3. Paul B. Eskridge; "Recent Star and Cluster Formation in the Nearby Magellanic Spiral NGC 1311"; 'American Astronomical Society Meeting' 208, #14.04; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 38, p.93; (accessed 1 March 2009)
  4. University of Wisconsin, BARRED MAGELLANIC SPIRALS Архивирано на 23 септември 2015 г. (accessed 1 March 2009)
  5. NASA/IPAC Extragalactic Database