Концентричноста — состојбата кога предметите кои делат еден ист центар, оска или почеток се наоѓаат еден во друг. Меѓусебно концентрични можат да бидат кружниците, цевките, цилиндричните оски, круговите и сферите. Концентричните предмети не мора да имаат еднаков полупречник.

Стреличарска мета составена од концентрични кружници со обоени меѓупростори.
Концентрични правилни многуаголници со заеднички центар Т. Овие фигури се концентрични, но немаат еднаков полупречник.

Примена уреди

Примери за примената на концентричноста се коаксијалните кабли и концентричните мускулни затегања каде мускулот се собира.

Поврзани уреди

Надворешни врски уреди